1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stichting Punch and Judy, gevestigd te Meppel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88152707, hierna te noemen "Wij" of "Onze".
  • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze diensten of producten.
  • Diensten: De voorstellingen, workshops, evenementen en andere activiteiten die door Stichting Punch and Judy worden aangeboden.
  • Website: Onze website, te vinden op https://punchandjudy.nl/.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Stichting Punch and Judy.

2.2. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Betalingen

3.1. Betaling voor onze diensten dient te geschieden volgens de op onze website vermelde betalingsvoorwaarden.

4. Annulering en Wijzigingen

4.1. Stichting Punch and Judy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de diensten, zoals data, tijden, locaties en programma's. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Stichting Punch and Judy is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal tijdens of als gevolg van het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

6. Intellectueel Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze voorstellingen, workshops en andere materialen blijven bij Stichting Punch and Judy.

7. Privacy

7.1. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat te raadplegen is op onze website.

8. Toepasselijk Recht

8.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Stichting Punch and Judyis Nederlands recht van toepassing.

9. Geschillen

9.1. Geschillen tussen Stichting Punch and Judy en de klant worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

10. Contactgegevens

Stichting Punch and Judy

Jan Mankeshof 10

7944 GV Meppel

E-mail: info@punchandjudy.nl

Website: https://punchandjudy.nl/

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19-09-2023.